• 08-03-2022

VAO roept politiek op tot betrokkenheid en daadkracht

Beste politicus, beste verkiezingskandidaten,

In de periode van gemeenteraadsverkiezingen horen en lezen wij als bestuur van de Vereniging Ambachtse Ondernemers regelmatig de speerpunten van de lokale politieke partijen, ook met betrekking tot de Ambachtse bedrijven en ondernemers. 

De VAO is de belangenbehartiger van de Ambachtse Ondernemers. We vertegenwoordigen meer dan 120 Ambachtse bedrijven, en zijn veel in gesprek met hen, maar ook met maatschappelijke organisaties, politici en bestuurders. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen willen we in deze open brief aandacht vragen voor een aantal belangrijke thema’s. Deze zien we wat ons betreft terug in een nieuw actieplan Lokale Economie.

Proactief aanbestedingsbeleid voor Ambachtse bedrijven door de gemeente

Aanbestedingen worden nu nog teveel gegund aan ondernemers van buiten de regio. Dat moet wat ons betreft veranderen. De lijst met onderhandse aanbestedingen is slecht vindbaar en ondernemers kennen vaak de gemeentelijke inkopers niet.  Er is onduidelijkheid over de wijze waarop opdrachten worden verstrekt.

Verkeer en vervoer (3 zaken waar de VAO al jaren voor pleit)

  1. De VAO wil snel een oplossing met een 2e viaduct om de ontsluiting naar de A16 vanuit de Volgerlanden en Ambachtsezoom te verbeteren.
  2. We willen een vroegsignaleringsfunctie op de Nijverheidsweg zodat men vroegtijdig ziet dat de brug open staat en een andere route gekozen kan worden.
  3. De gemeente moet een actievere rol gaan spelen in de parkeerproblematiek op bedrijventerreinen in Ambacht. Waar parkeren op eigen terrein niet mogelijk is, heeft de gemeente de taak om samen met de bedrijven oplossingen te bieden. Niet alleen om de ondernemers daarmee te helpen, maar ook om de verkeersveiligheid te vergroten.

Bedrijfshuisvesting en vestigingsklimaat

Er is momenteel teveel onduidelijkheid omtrent de behoefte van Ambachtse bedrijven. We roepen de gemeente op om een onderzoek te starten naar de behoefte op het gebied van huisvesting voor Ambachtse bedrijven. Welke huisvesting is er nodig en kan dat binnen de gemeentegrenzen gerealiseerd worden? De VAO wil dat Ambachtse bedrijven die een andere of grotere bedrijfsruimte nodig hebben, voorrang krijgen op ontwikkelgebieden zoals het Citadelterrein en de Ambachtsezoom. Bij wijziging van bestemmingsplannen dient samen met ondernemers bekeken te worden wat wenselijk, haalbaar en realistisch is. 

Het bedrijventerrein De Sandeling dreigt te verpauperen. De VAO roept de gemeente op om in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van dit bedrijventerrein en samen naar oplossingen te zoeken hoe de Sandeling een aantrekkelijk bedrijventerrein blijft. Dus netjes, overzichtelijk en veilig zonder overlast door parkeerproblemen en wildgroei aan externe opslag van materialen.

Arbeidsmarkt en huisvesting werknemers.

De gemeente kan een actieve bijdrage leveren in het stimuleren van de jeugd om te kiezen voor technische beroepen in de maakindustrie en beroepen in de zorgsector (bijv. door bij te dragen aan de onderwijsroute en goede voorlichting).

De gemeente en de ondernemers moeten hierin samen optrekken zodat de regio aantrekkelijk wordt voor jongeren om stage te lopen en/of te gaan werken én te wonen. Hiervoor zijn goede voorwaarden nodig zoals meer betaalbare woningen en voldoende faciliteiten op het gebied van horeca, sport en recreatie.

Duurzaamheid

De VAO wil samen met de gemeente optrekken in het stimuleren en activeren van ondernemers om te kiezen voor duurzame oplossingen op het gebied van energie, waterhuishouding en afvalverwerking.  De gemeente kan hierin bijdragen met behulp van een pro- actief adviesbeleid, (bijvoorbeeld door middel van vouchers waarmee ondernemers gratis deskundig advies kunnen krijgen).

De VAO wil graag dat de gemeente meer groen realiseert in de openbare ruimte op de bedrijventerreinen. Dit kan een combinatie zijn met groen en parkeren, en draagt bij aan het terugdringen van hittestress en zorgt voor biodiversiteit.

Veiligheid en overlast

De VAO wil met de gemeente in gesprek over een nieuwe aanpak van collectieve bedrijfsbeveiliging. Er dient goede afstemming te zijn met de gemeente over het voorkomen van schade en overlast op bedrijfsterreinen. Dit draagt bij aan de algehele veiligheid en is met name van belang in de avonden en weekenden. Bij overlast, het achterlaten van vuil of straatraces dient er gehandhaafd te worden.

Bestuurlijk overleg

De VAO wil graag betrokken worden bij de onderwerpen die opgenomen gaan worden in een nieuw actieplan Lokale Economie.

De VAO zal zich de komende 4 jaar inzetten om het MKB een pro-actievere rol in te laten nemen bij het meedenken over economische vraagstukken in de regio. Dit is nu nog teveel voorbehouden aan de grote bedrijven in de regio.

Samenwerking lokaal en regionaal

Lokale en regionale samenwerking op het gebied van bestuur, onderwijs en bedrijfsleven is van cruciaal belang voor een gezond economisch klimaat in de Drechtsteden. We moeten elkaar de komende 4 jaar scherp houden en stimuleren om de Drechtsteden aantrekkelijker te maken. Zowel op het gebied van werken, leren, wonen als recreëren. Dat kan alleen als we samen optrekken en concrete doelen stellen.

Tot slot

Door samen te werken, bereiken we meer. Dat doen we nu ook al, en dat willen we de komende 4 jaar blijven doen. We nodigen alle politieke partijen uit, ook als de verkiezingen achter de rug zijn,  om de komende jaren met ons in gesprek te blijven. We hopen dat er de komende tijd zich nog meer ondernemers bij ons zullen aansluiten. Samen staan we sterker en zorgen we ervoor dat “Ambacht werkt”. Doet u mee?  Voor vragen en informatie ga naar https://www.vaonet.nl

 

Hartelijke groet!

Namens het bestuur van de Vereniging Ambachtse Ondernemers

Gert de Jong, voorzitter.